Bảng giá

1.BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢM BÉO TẠO FORM S-LINE NHẬT BẢN

1 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần    18.500.000 VNĐ
2 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần    23.000.000 VNĐ
3 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần    20.000.000 VNĐ
4 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần    24.500.000 VNĐ
5 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần    20.000.000 VNĐ
6 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần    24.500.000 VNĐ
7 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần    21.500.000 VNĐ
8 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần    26.000.000 VNĐ
9 Giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần    24.500.000 VNĐ
10 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần    29.000.000 VNĐ
11 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần    21.500.000 VNĐ
12 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần    26.000.000 VNĐ
13 Giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần    24.500.000 VNĐ
14 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần    29.000.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần    48.500.000 VNĐ
16 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần    63.000.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần    75.000.000 VNĐ

2. GIẢM BÉO NHANH 5 NGÀY KIỂU NHẬT

1 Giảm cân toàn thân 5 lần    8.500.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 5 lần    8.500.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 5 lần  12.000.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 5 lần    9.500.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 5 lần  13.000.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 5 lần    9.500.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 5 lần  13.000.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 5 lần    9.500.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 5 lần  13.000.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 5 lần  10.500.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 5 lần  14.000.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 5 lần  12.000.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 5 lần  15.500.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 5 lần  10.500.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 5 lần  14.000.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 5 lần  12.000.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 5 lần  15.500.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 5 lần  27.000.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 5 lần  34.500.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 5 lần  41.500.000 VNĐ

3. GIẢM BÉO DƯỠNG SINH NHẬT BẢN

1 Giảm cân toàn thân 10 lần  14.000.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  14.000.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  17.500.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  15.500.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  19.000.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  15.500.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  19.000.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  15.500.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  19.000.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  16.500.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  20.000.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  18.500.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  22.000.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần  16.500.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần  20.000.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  18.500.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  22.000.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần  37.000.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần  48.000.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần  57.500.000 VNĐ

4. GIÁM BÉO TÁC ĐỘNG CƠ XƯƠNG CHẬU

1 Giảm cân toàn thân 10 lần  15.500.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  15.500.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  19.000.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  16.500.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  20.000.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  16.500.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  20.000.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  16.500.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  20.000.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  17.500.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  21.000.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  18.500.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  22.000.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần  17.500.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần  21.000.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  18.500.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  22.000.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần  41.500.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần  51.500.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần  62.000.000 VNĐ

5. GIẢM BÉO BẰNG MUỐI KHOÁNG (DÀNH CHO NỮ GIỚI)

1 Giảm cân toàn thân 10 lần   10.500.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  10.500.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  14.000.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  12.000.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  15.500.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  12.000.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  15.500.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  12.000.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  15.500.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  13.000.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu bắp tay 10 lần  16.500.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  15.500.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  19.000.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu bắp chân 10 lần  13.000.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu bắp chân 10 lần  16.500.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  15.500.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  19.000.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần  31.500.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần  41.000.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần  50.000.000 VNĐ

6. GIẢM BÉO BẮNG THÔNG KHÍ HUYẾT (DÀNH CHO NỮ GIỚI)

1 Giảm cân toàn thân 10 lần    8.000.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần    8.000.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  10.500.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần    9.000.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  11.500.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần    9.000.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  11.500.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần    9.000.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  11.500.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 12 lần  10.000.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 12 lần  12.500.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 12 lần  12.500.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 12 lần  15.000.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 12 lần  10.000.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 12 lần  12.500.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 12 lần  12.500.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 12 lần  15.000.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần  23.000.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần  30.000.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần  37.500.000 VNĐ

7. GIẢM BÉO CÂN BẰNG CƠ THỂ (DÀNH CHO NAM GIỚI)

1 Giảm cân toàn thân 10 lần  12.000.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  12.000.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  15.500.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  13.000.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  16.500.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  13.000.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  16.500.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  13.000.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  16.500.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  14.000.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 10 lần  17.500.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  16.500.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 10 lần  20.000.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần  14.000.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 10 lần  17.500.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  16.500.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 10 lần  20.000.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần  33.500.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần  43.500.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần   52.000.000 VNĐ

8. GIẢM BÉO HOẢ LIỆU (DÀNH CHO NAM GIỚI)

1 Giảm cân toàn thân 10 lần    9.000.000 VNĐ
2 Giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần    9.000.000 VNĐ
3 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bụng 10 lần  11.500.000 VNĐ
4 Giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  10.000.000 VNĐ
5 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng eo 10 lần  12.500.000 VNĐ
6 Giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  10.000.000 VNĐ
7 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng lưng 10 lần  12.500.000 VNĐ
8 Giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  10.000.000 VNĐ
9 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng vai 10 lần  12.500.000 VNĐ
10 Giảm chuyên sâu vùng bắp tay 12 lần  11.500.000 VNĐ
11 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp tay 12 lần  14.000.000 VNĐ
12 Giảm chuyên sâu vùng đùi 12 lần  13.500.000 VNĐ
13 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng đùi 12 lần  16.000.000 VNĐ
14 Giảm chuyên sâu vùng bắp chân 12 lần  11.500.000 VNĐ
15 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng bắp chân 12 lần  14.000.000 VNĐ
16 Giảm chuyên sâu vùng mông 12 lần  13.500.000 VNĐ
17 Giảm cân và giảm chuyên sâu vùng mông 12 lần  16.000.000 VNĐ
18 Giảm cân và giảm chuyên sâu 3 vùng 10 lần  25.000.000 VNĐ
19 Giảm cân và giảm chuyên sâu 4 vùng 10 lần  32.500.000 VNĐ
20 Giảm cân và giảm chuyên sâu 5 vùng 10 lần  40.000.000 VNĐ

9. GIẢM BÉO MẶT VÀ TRỊ LIỆU NÂNG CƠ

Thời gian 10 lần
Giá thành 9.500.000 VNĐ

10. TẠO FORM CƠ THỂ

Thời gian 10 lần
Giá thành 9.500.000 VNĐ

Ghi chú:

– Giá trên là chi phí trọn gói (không có phí phát sinh)
– Cam kết thực hiện đúng giá đã niêm yết
– Khách hàng được giảm giá 56% cho buổi đầu tiên trị liệu tại Saigon Smile Spa.